تردید و تصمیم

تردید وقتی پس از تصمیم می آید تو را از رفتن باز میدارد. نابودگر، آفرینشگر را می بلعد و جنگجو را به خانه می فرستد. 

تردید اما پیش از تصمیم، آتش مقدسی است که به جانت می افتد و کمک می کند که ابعاد بیشتری را ببینی.

و همیشه در تردید بودن بلایی است که بر جان من نازل شده و کلا پدرم را در آورده است!

/ 0 نظر / 22 بازدید